• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE BEPERKINGEN

WAARSCHUWING: LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. ALS U DE WEBSITE GEBRUIKT, BETEKENT DIT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ALS U DEZE VOORWAARDEN ("VOORWAARDEN") NIET ACCEPTEERT.

Gebruik van de site
MAS Factory verleent u het recht de informatie op deze website ("Site") uitsluitend voor uw eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden, onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de originele materialen opneemt in eventuele kopieën van de materialen. Het is niet toegestaan de materialen op deze Site op enigerlei wijze te wijzigen, reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel. Gebruik van deze materialen op andere websites of een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is verboden, tenzij schriftelijke toestemming door MAS Factory is verkregen.

Vrijwaring
De informatie op deze site wordt zodanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De verplichtingen van MAS Factory ten aanzien van zijn producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten waaronder deze zijn geleverd c.q. geoffreerd en niets op deze Site kan worden opgevat als wijziging van dergelijke overeenkomsten. MAS Factory geeft verder geen garanties met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de materialen, software of diensten op deze Site. MAS Factory kan te allen tijde zonder bericht wijzigingen aanbrengen in de materialen en diensten op deze Site, of in de producten en prijzen die hierin worden vermeld. Alle informatie op onze website is onder voorbehoud van prijs-, voorraad- en productwijzigingen.

Inloggen
Door in te loggen op deze site accepteert u dat uw specifieke gegevens zoals uw opdrachten, prijsafspraken en betalingen elektronisch beschikbaar komen op de website van MAS Factory. Hoewel voor het inloggen en de beveiliging van data op deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat iemand ongeoorloofd de aanwezige informatie weet te bemachtigen. Bijvoorbeeld indien iemand onze website weet binnen te dringen, of indien iemand uw inlogcodes weet te achterhalen. Door in te loggen erkent u dit feit en vrijwaart u tevens MAS Factory van alle aansprakelijkheden voor geleden schade die het gevolg zijn van het in verkeerde handen raken van uw gegevens, zoals deze op deze website worden gepubliceerd.

Beperking van aansprakelijkheid
MAS Factory, de fabrikanten of andere derde partijen die op deze site worden genoemd, zijn in geen geval aansprakelijk voor schade (waaronder, zonder beperking, de schade, die voortkomt uit winstverlies, gegevensverlies of onderbreking van werkzaamheden) die voortkomt het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, of de materialen of informatie op een of alle sites, onafhankelijk van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere grond en onafhankelijk van het op de hoogte zijn van de mogelijkheden van zulke schade als het gebruik van de materialen, informatie of diensten van deze site resulteert in de behoefte aan dienstverlening, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, neemt u alle kosten hiervoor voor uw rekening. De toepasselijke wetgeving laat de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet voor u van toepassing is.

Gebruikerssubmissies
Alle materiaal, informatie of andere communicatie ("Communicatie") die u verzendt of publiceert op deze Site, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk of als uw eigendom. MAS Factory heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. MAS Factory en door MAS Factory aangewezen personen hebben het recht de Communicatie en alle gegevens, te gebruiken voor onze reguliere bedrijfsprocessen.

Koppelingen naar andere websites die niet van MAS Factory zijn
Koppelingen op deze Site naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze Site. MAS Factory heeft niet al deze sites van derden gecontroleerd, beheert deze sites niet en is niet verantwoordelijk voor deze sites noch voor hun inhoud. De sites noch de informatie, software of andere producten of materialen op deze sites, noch enige resultaten die kunnen worden behaald met behulp van deze sites worden door MAS Factory bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze Site, doet u dit volledig voor eigen risico.